לימודים | מערכת חשיפה לצפון | 29.07.2015

קול קורא להגשת מועמדויות לפרס רשות הפטנטים למאמר סטודנטיאלי מצטיין בשנת 2015

רשות הפטנטים המדגמים וסימני המסחר מזמינה סטודנטים להגיש מאמרים מצטיינים לתחרות בנושא פטנטים, מדגמים וסימני מסחר על פרס בסך 10,000 ₪.
עוד בנושאים:

קריטריונים להצגת מועמדות והענקת הפרס:
הפרס יינתן למאמר סטודנטיאלי מצטיין בעברית, מכל מוסד אקדמי בארץ, ובכלל זה מאמר
לקראת פרסום, עבודת סמינריון, סמינריון מורחב או עבודת מאסטר לתואר שני, דוקטורט או
פוסט-דוקטורט, או כל חלק מהם, שהיקפו לא יעלה על  15,000 מילים (כולל הערות שולים).
המאמר יהא בתחום דיני הפטנטים, המדגמים או סימני המסחר ויהא מאמר משפטי, כלכלי, או
ישתייך לתחום מחקרי אחר. המאמר ייכתב בפורמט כללי ציטוט אחיד, לפיהם ההפניות
והאזכורים במאמר יופיעו כהערות שוליים בתחתית כל עמוד.
נוהל הגשת מועמדות
מאמרים יוגשו בשלושה עותקים בדפוס (רווח שורה 1.5 בפונט דוד 12) לוועדת הפרס עד ליום 1
לספטמבר 2015 בשעה 12:00 בצהריים. הגשת המאמרים תעשה במישרין למרכז למשפט
וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה בתא דואר 63 בפקולטה במקרה של מסירה ידנית או באמצעות
דואר רשום לכתובת:
וועדת פרס רשות הפטנטים למאמר סטודנטיאלי מצטיין
באמצעות המרכז למשפט וטכנולוגיה חיפה
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה
הר הכרמל, חיפה 31905 ישראל
כמו כן, יש למסור עותק נוסף בדוא"ל לידי גב' לילי פייביש-שור מהמרכז למשפט וטכנולוגיה
חיפה (במייל: techlaw@univ.haifa.ac.il). במסירה יצויינו גם כתובת מגורים, טלפון ודוא"ל.
הודעה על זכייה בפרס
הודעה על זכייה בפרס ופרסום המאמר הזוכה יוצג באתר האינטרנט של רשות הפטנטים וכן של
הפקולטות החברות בועדת הפרס או מי מהן.
מועד אחרון להגשת מועמדות הינו ה- 1 לספטמבר 2015 בשעה 12:00 בצהריים
תקנון וועדת הפרס וכן פרטים נוספים על התחרות ניתן לקבל מחברי וועדת הפרס – דר' דניאל בן-
אוליאל, דר' אורית פישמן-אפורי ודר' ליאור זמר, מהפקולטות למשפטים באוניברסיטת חיפה,
המסלול האקדמי המכללה למנהל והמרכז הבינתחומי הרצליה, בהתאמה.

מערכת חשיפה לצפון

מערכת חשיפה לצפון

בלוג 'חשיפה לצפון' כאן כדי לעדכן אתכם בכל הידיעות, האירועים וההתרחשויות במכללה האקדמית תל-חי וסביבתה. העיקר שלא תאבדו את הצפון.

תגובות בבלוג חשיפה לצפון

הוסף תגובה בבלוג חשיפה לצפון

יש לרשום שם מלא

יש לרשום כתובת אימייל תקינה

יש לרשום תגובה